MAlogo2

English

Deutsch

 

Welkom

Ayurveda Consult

Ayurveda Behandeling

Transcendente Meditatie

Essentiële Oliën

Maharishi Ayurveda

Hoe werkt Maharishi Ayurveda

Indicaties

Gerrit Jan Gerritsma

Lezingen & Nieuwsbrief

Praktijk & Tarieven

Routebeschrijving

Contact

Downloads

Privacy

Algemene Voorwaarden

© Copyright voor de gehele website: GJ Gerritsma 2014

BIG-nummer: 99021088701

KvK nummer 32142284 0000

Algemene Voorwaarden Praktijk voor Integrale Geneeskunde

1. Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Praktijk voor Integrale Geneeskunde, Gerrit Jan Gerritsma, arts (hierna te noemen Praktijk voor Integrale Geneeskunde) en/of het ondersteunend personeel en andere werkzame personen.
· Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de praktijk zich tegenover een patiënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze patiënt.
· Patiënt/opdrachtgever: de wederpartij van de praktijk bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.
· Geneeskundige behandeling: poliklinische behandeling of -consult en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.

2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de praktijk met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten. Tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de praktijk en patiënt.

2. Iedere patiënt die een behandelovereenkomst wil afsluiten kan de algemene voorwaarden vinden op de website van de Praktijk voor Integrale Geneeskunde. Indien de patiënt niet de beschikking heeft over internet worden de voorwaarden bij het eerste bezoek aan de praktijk ter hand gesteld.

3. Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien de praktijk daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

5. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de behandelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de behandelingsovereenkomst.

3. Identiteit van de praktijk
Naam: Praktijk voor Integrale Geneeskunde, GJ Gerritsma, arts
Bezoekadres: Rivierenlaan 258, 8226 LH Lelystad
Telefoonnummer: 0320-218081
E-mailadres: ayurveda[at]startmail.com

4. Geneeskundige handelingen
De praktijk neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de geldende professionele standaard en richtlijnen van de beroepsgroep.

5. Totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst

1. De patiënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van Praktijk voor Integrale Geneeskunde en in de schriftelijke afspraakbevestiging worden hiernaar verwezen.

2. Een overeenkomst komt tot stand na toestemming van de patiënt. De overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door de praktijk. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

3. De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om alle benodigde gegevens tijdig, juist en volledig te verstrekken.

5. De behandelingsovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door de zorgverlener of de praktijk worden opgezegd. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, verderop in deze algemene voorwaarden. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de patiënt jegens de praktijk of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de geneeskundige behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van (voorschot) declaraties. Bij opzegging door de patiënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door de praktijk worden gedragen.

6. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan het praktijk de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt.

6. Informatie- en medewerkingsplicht van de patiënt

1. De patiënt dient naar beste weten en kunnen medewerking te verlenen aan en informatie te verstrekken inclusief het tonen van een geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs.

2. De patiënt is verplicht om juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot naam, woonadres, bereikbaarheidsgegevens, huisarts, verzekeringsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo spoedig mogelijk na ingang schriftelijk aan de praktijk te worden doorgegeven. De gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komen voor rekening van de patiënt of de opdrachtgever.

3. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van de praktijk te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de praktijk gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

7. Gedragscode praktijk
Alle patiënten, bezoekers, artsen en medewerkers dienen zich te gedragen volgens de gedragscode van de praktijk:

1. In de zorgverlening van de praktijk staat de patiënt centraal.

2. Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.

3. In de praktijk worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren, vernieling of welk agressief gedrag dan ook.

4. Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.

5. In de praktijk gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.

6. Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van de praktijk. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in de praktijk bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.

7. Eigen u geen spullen toe die van een ander of van de praktijk zijn.

8. Annulering

1. Als de patiënt een gemaakte afspraak voor een geneeskundige behandeling niet kan nakomen, dient hij deze afspraak uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) van tevoren te annuleren. Deze annulering kan telefonisch of per e-mail doorgegeven worden (ayurveda@startmail.com).

2. De door de praktijk gemaakte kosten ter zake van afspraken tot geneeskundige behandeling die 2 werkdagen (48 uur) of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door de praktijk bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van de praktijk tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.

3. Indien een patiënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd voor een consult, geneeskundige behandeling of verrichting, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, zullen eveneens kosten verschuldigd zijn ter compensatie van gederfde inkomsten en voor de door de praktijk gereserveerde tijd, ruimte en het personeel.

9. Betaling

1. De patiënt is aan de Praktijk voor Integrale Geneeskunde de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de daarvoor door de Praktijk voor Integrale Geneeskunde vastgestelde tarieven.

2. De Praktijk voor Integrale Geneeskunde stuurt hiertoe de facturen op papier, of per beveiligde e-mail aan de patiënt. Betaling dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.

3. Indien de patiënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, ontvangt de patiënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De patiënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen.

4. Na overschrijding van de tweede betalingstermijn komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt/debiteur. De patiënt is vanaf de vervaldag van de eerste betalingstermijn tevens de wettelijke rente verschuldigd.

5. Als de patiënt binnen de in betalingsherinnering gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:

1. Alle openstaande vorderingen van de Praktijk voor Integrale Geneeskunde op de patiënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar.

2. De patiënt ontvangt een aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen per ommegaande te voldoen. De patiënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. De incassokosten worden overeenkomstig de normering voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld en bedragen ten minste € 48,40.

6. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan de Praktijk voor Integrale Geneeskunde de behandelovereenkomst opschorten. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft de Praktijk voor Integrale Geneeskunde echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

7. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de Praktijk voor Integrale Geneeskunde op goede gronden wordt bestreden.

10. Dossier

1. Van alle consulten, geneeskundige behandelingen, voorgeschreven medicatie en verrichtingen wordt in een medisch dossier aantekening gemaakt en berichtgeving over de voortgang aan de verwijzer/huisarts verzorgd door de behandelend arts indien de patiënt daarvoor toestemming gegeven heeft.

2. De bewaartermijn van het medisch dossier is 20 jaar vanaf de aanmaak, tenzij er om redenen van goed hulpverlenerschap een andere bewaartermijn dient te worden aangehouden.

3. Zonder toestemming van de patiënt hebben derden i.c. niet rechtstreeks betrokkenen bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, geen recht op inzage in het medisch dossier. De geheimhoudingsplicht wordt door de hulpverlener in acht genomen.

4. De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch dossier.

5. De hulpverlener vernietigt door deze bewaarde bescheiden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

6. Ten behoeve van statistiek, wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang en jaarlijks verplichte verstrekking aan instanties op gebied van Volksgezondheid kunnen gegevens uit het medisch dossier zonder voorafgaande toestemming van de patiënt worden gebruik indien de gebruikelijke regels ten aanzien van privacy niet worden overtreden en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet wordt geschaad.

7. De patiënt kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen gebruik van diens gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of anderszins onderzoek van algemeen belang of in het kader van de Volksgezondheid zoals in vorig artikel genoemd; de zorgverlener maakt hiervan aantekening in het medisch dossier.

11. Tarieven
De praktijk behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. De laatst bekende tarieven zijn de prijzen die de praktijk op internet heeft geplaatst (www.ayurveda-arts.nl). De tarieven zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patiënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.

12. Klachtenregeling

1. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.

2. Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG): www.avig.nl. Deze klacht moet u eerst melden bij het secretariaat van de AVIG. Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden. Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking.

3. Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen naar de interne tuchtcommissie van de AVIG of de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

4. Als deze afhandeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde). Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

13. Schade / aansprakelijkheid ten aanzien van de medische behandelingsovereenkomst

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.

2. De praktijk geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de praktijk of de bij haar aangesloten artsen. De praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De praktijk is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de praktijk mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de praktijk voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten) verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.

5. De patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de praktijk voor aansprakelijk wil stellen.

14. Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn bekend gemaakt via internet, www.ayurveda-arts.nl

2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de datum ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

15.

1. De patiënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van Praktijk voor Integrale Geneeskunde en in de schriftelijke afspraakbevestiging worden hiernaar verwezen.

21 februari 2022

ayurvedalogo1